„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia

 

Cel i koncepcja projektu:

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem jest instytucją partnerską w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” współfinansowany w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie (Lider projektu) w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi zlokalizowanymi na terenie województwa.

 

Koncepcja realizacji Projektu zakłada utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym. Umożliwiać ona będzie przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie. Platforma MSIM działać będzie w oparciu o regionalne repozytorium dokumentacji medycznej umożliwiające przechowywanie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami i rekomendacjami w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa.

 

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem, zgodnie ze swoją specjalizacją w ramach projektu zrealizuje zakupy sprzętu i oprogramowania umożliwiające wdrożenie e-usług w obrębie usług rehabilitacyjnych, ruchu chorych, zakażeń oraz gabinetów zabiegowych.

 

Budżet projektu po stronie partnera:

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem zaplanował wydatki w projekcie na poziomie 4 162 319,60 zł, w tym:

  1. a) wydatki kwalifikowane 3 404 000,00 zł;
  2. b) dofinansowanie: 3 063 600,00 zł.

UNIWERSYTECKI SZPITAL
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, utworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej drogą elektroniczną (on-line).
Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty.

E-rejestracja