Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

REGULAMIN PARKINGU

Parking niestrzeżony, czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Parking jest zarządzany przez Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem 

 1. Kierowca pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 2. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, płatnym, przeznaczonym dla motocykli i pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie do 3,5 t. Wjazd innych pojazdów jest zakazany, chyba że zostanie uprzednio udzielona zgoda przez Zarządcę Parkingu.
 3. Parking jest płatny przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę.
 4. Wysokość opłaty parkingowej oraz innych opłat niewymienionych w regulaminie parkingu określa cennik umieszczony przed wjazdem na teren parkingu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 5. Wjeżdżając na teren parkingu należy:
  1. zatrzymać się przy dystrybutorze biletów parkingowych umożliwiających wjazd na parking,
  2. pobrać bilet parkingowy celem podniesienia zapory i zatrzymać bilet aż do rozliczenia
   i wyjazdu z parkingu,
  3. dystrybutor biletów wydaje tylko jeden bilet na jeden pojazd,
  4. pamiętać należy, że zapora parkingowa zamyka się natychmiast po przekroczeniu przez pojazd linii wyjazdu, a jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu urządzeń automatycznej obsługi.
 6. Opuszczając teren parkingu należy:
         1. zatrzymać pojazd przy czytniku biletów,
         2. opłacony bilet parkingowy wsunąć do czytnika kodem skierowanym do góry w celu podniesienia zapory,
         3. pamiętać, że zapora zamyka się po 30 sekundach lub natychmiast po każdym przekroczeniu przez pojazd linii wjazdu, a jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu urządzeń automatycznej obsługi.
 7. Opłata za parkowanie w systemie godzinowym następuje przed wyjazdem z Parkingu w kasie automatycznej umieszczonej przy wyjeździe z Parkingu. Po opłaceniu biletu należy w ciągu 15 min. opuścić parking. Przekroczenie ustalonego czasu na wyjazd skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem.
 8. Czas wynikający z pozostawania pojazdu na Parkingu z takich przyczyn jak awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie pojazdu, kontrola policyjna lub przeprowadzona przez inne uprawnione służby, nie jest podstawą do pomniejszenia opłaty o ten czas lub naliczenia opłaty w mniejszej wysokości.
 9. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu na terenie parkingu wynosi 10 km/h. Należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności podczas parkowania i wykonywania manewrów
 10. Pojazdy wolno ustawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 11. Na terenie parkingu są wydzielone na wyłączność i oznaczone 4 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
 12. Kierowca posiadający kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest przed wyjazdem zgłosić się z ww. kartą do Sekcji Statystyki Medycznej USOR (w godzinach 7:30 – 15:00) celem uzyskania biletu wyjazdowego zwolnionego z opłaty. Po godzinie 15:00 należy się kontaktować z pracownikiem Zarządcy Parkingu pod numerem tel.: 602-473-115.
 13. Pacjenci USOR leczeni stacjonarnie w celu zapłacenia za parkowanie za okres hospitalizacji zobowiązani są w dniu zakończenia pobytu zgłosić się do Sekcji Statystyki Medycznej USOR (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00) celem uiszczenia opłaty i uzyskania biletu wyjazdowego. Przy hospitalizacjach kończących się w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy – należy zgłosić się w dniu roboczym przed wypisem.
 14. W przypadku awarii kasy automatycznej, opłaty za korzystanie z parkingu uiszcza się w Sekcji Statystyki Medycznej USOR (w godzinach 7:30 – 15:00). Po godzinie 15:00 należy się kontaktować z pracownikiem Zarządcy Parkingu pod numerem tel.: 602-473-115.
 15. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, chodnikach, terenach zielonych, lub innych miejscach nieoznaczonych jako miejsca parkingowe.
 16. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy lub zagrażające bezpieczeństwu ruchu będą wywożone lub przestawiane, a od kierowcy takiego pojazdu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 150,00 PLN + koszt holowania lub przestawiania.
 17. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy kierowcy, ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.
 18. Przedmiotem przechowania na parkingu jest wyłącznie sam pojazd oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.
 19. Kierowca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz do stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.
 20. Zarządzający nie odpowiada za powstałe podczas parkowania uszkodzenia pojazdu.
 21. Kierowca pojazdu jest zobowiązany stosować się do poleceń pracowników Zarządcy Parkingu.
 22. Kierowca pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu pojazdom osób trzecich przez niego samego lub osoby jemu towarzyszące.
 23. Kierowca pojazdu zobowiązany jest zgłosić pracownikom Zarządcy Parkingu wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia innych pojazdów powstałe podczas manewrowania na parkingu.
 24. Kierowca uszkodzonego pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracowników Zarządcy Parkingu o zaistnieniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
 25. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Kierowcę postanowień niniejszego regulaminu.
 26. Za zgubiony lub zniszczony bilet parkingowy obowiązuje opłata porządkowa w wysokości 100 PLN.
 27. W przypadku zgubienia kluczyków do pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte po okazaniu obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości kierowcy, na jego koszt i ryzyko.
 28. Zabroniony jest wjazd na parking pojazdom przewożącym materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi, a także zagrażające innym pojazdom przechowywanym na parkingu.
 29. Zarządzający jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłej i uzasadnionej przyczyny (np. zagrożenie uszkodzenia przechowywanego pojazdu).
 30. Na terenie parkingu zabronione jest dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych / pielęgnacyjnych pojazdu i inne zanieczyszczanie terenu.
 31. Na terenie parkingu obowiązuje zakaz handlu.
 32. Na terenie parkingu zabronione jest używanie otwartego ognia.
 33. Skargi, wnioski oraz roszczenia związane z korzystaniem z parkingu, należy zgłaszać na adres Zarządzającego Parkingiem: USOR w Zakopanem, ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku

Telefony alarmowe: 602-473-115, 604-269-782, 795-578-350